Jäsenhakemus

Voit hakea Jyväskylän Rauhanyhdistys ry:n jäseneksi alla olevan lomakkeen avulla. Lomake lähetetään rauhanyhdistyksen johtokunnan käsiteltäväksi.

  Perustiedot

  Sukunimi

  Etunimet

  Syntymäaika

  Sähköposti

  Puhelinnumero

  Jyväskylän Rauhanyhdistyksen jäsen, joka tuntee sinut

  Osoitetiedot

  Katuosoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka

  Muut tiedot

  Haluatko saada mahdolliset jäsentiedotteet sähköpostiisi?
  KylläEi

  Lomakkeen lähetys

  Valitsemalla seuraavan valintaruudun hyväksyn, että tietojani voidaan käsitellä alla olevan tietosuoja- ja rekisteriselosteen kuvaamalla tavalla. Kyllä

  Valitsemalla seuraavan valintaruudun vakuutan, että täytän yhdistyksen jäsenyyden edellytykset sääntökohdan 4 § mukaan.Kyllä

  Valitsemalla seuraavan valintaruudun vakuutan tietoni oikeiksi. Kyllä

  Tietojen muutos

  Jos olet jo Jyväskylän Rauhanyhdistys ry:n jäsen, voit päivittää tietosi alla olevan lomakkeen avulla.

   Perustiedot

   Sukunimi

   Etunimet

   Syntymäaika

   Uudet tiedot

   Täytä kentät vain niiden tietojen osalta, joita haluat päivittää.

   Sähköposti

   Puhelinnumero

   Katuosoite

   Postinumero

   Postitoimipaikka

   Lomakkeen lähetys

   Valitsemalla seuraavan valintaruudun hyväksyn, että tietojani voidaan käsitellä alla olevan tietosuoja- ja rekisteriselosteen kuvaamalla tavalla. Kyllä

   Valitsemalla seuraavan valintaruudun vakuutan, että olen jo Jyväskylän Rauhanyhdistys ry:n jäsen.Kyllä

   Valitsemalla seuraavan valintaruudun vakuutan tietoni oikeiksi. Kyllä

   Tietosuoja- ja rekisteriseloste

   TIETOSUOJA-ASETUKSEN 13 ARTIKLAN MUKAAN TOIMITETTAVAT TIEDOT, KUN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN REKISTERÖIDYLTÄ

   1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

   Jyväskylän Rauhanyhdistys ry

   Y-tunnus: 0174691-2

   Hongikontie 1, 40200 Jyväskylä

   1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

   Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

   Johtokunnan sihteeri

   sihteeri@jklry.net

   1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

   Rauhanyhdistys käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja sille yhdistyslain mukaan kuuluvan rauhanyhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.  Rekisteriä käytetään jäsenmaksujen perimiseen, yhdistyksen kokousten järjestämiseen, yhdistyksen toimintaan ja työvuoroihin liittyen sekä yhteydenpitoon yhdistyksen ja jäsenten välillä.

   Rekistereihin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden tarjoamisen ja lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

   1. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

   Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

   Rekisteristä käy ilmi rekisteröidyn uskonnollinen vakaumus. Rauhanyhdistyksellä on uskonnollisena yhdistyksenä oikeus käsitellä tällaisia erityisiä henkilötietoryhmiä.

   Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

   a) koko nimi ja syntymäaika

   b) yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

   c) muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

   1. Tietojen luovutukset ja siirrot

   Rauhanyhdistys voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille rekisteröidyn suostumuksella.

   Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

   Hyväksymällä tietosuojaselosteen, rekisteröity antaa luvan henkilötietojensa käsittelyyn myös sähköpostin palveluntarjoajalle Google LLC:lle.

   Rekisteröidyn henkilötiedot voivat kulkea Euroopan unionin (”EU”) ulkopuolella sijaitsevan sähköpostipalvelimen kautta. Tässäkin tapauksessa tietojen siirtämisessä noudatetaan asianmukaista tietosuojaa.

   1. Henkilötietojen säilytysaika

   Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta tai kun rekisteriin merkitty ei ole enää Rauhanyhdistyksen jäsen.

   1. Rekisteröidyn oikeudet

   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

   Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, kun käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a- alakohtaan tai artiklan 9 2 kohdan a- alakohtaan.

   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

   1. Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

   Rauhanyhdistys noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Rekisteröidyn tietoja käsiteltäessä varmistetaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista käyttötarkoituksiin nähden. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

   Yhdistyksen säännöt

   Nimi ja kotipaikka

   1 § Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Rauhanyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

   Tarkoitus ja toimintamuodot

   2 § Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä edistää kristillissiveellisiä elämäntapoja, raittiutta ja isänmaallistas mieltä kristillissiveellisten elämäntapojen, kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa.

   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

   a) tekee lähetystyötä järjestämällä Pyhän Raamatun ja evankelis-luterilaisen uskon, tunnustuksen ja opin mukaisesti pohjalla hartausseuroja, joihin kaikilla on vapaa pääsy;

   b) järjestää hartaustilaisuuksia levittää evankeliumin sanomaa mm. sairaaloissa, vankiloissa ja sekä hoitolaitoksissa; oppilaitoksissa;

   c) tekee ja tukee lapsi-, ja nuoriso- ja raittiustyötä;

   d) tekee ja tukee perhe- ja diakoniatyötä; laupeudentyötä (diakoniatyötä)

   e) levittää omaksumansa kristtillisen hengen mukaista kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä, äänitteitä sekä muita julkaisuja. kustanteita.

   Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistykseen (SRK). Yhdistys toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi samassa hengessä sanotun keskusjärjestönsä kanssa edellä mainituilla ja muilla näihin verrattavilla toimintamuodoilla. Yhdistys suorittaa SRK:lle vuosittain määrätyn jäsenmaksun.

   Omaisuus

   3 § Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi sillä on oikeus hankkia varoja jäsenmaksuilla, kolehdeilla, ompeluseuratoiminnalla, myyjäisillä, keräyksillä ja arpajaisilla. Samoin sillä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä perustaa ja kartuttaa rahastoja. Tarvittaessa yhdistys hankkii näitä toimintamuotojaan varten asianmukaisen luvan.

   Jäsenyys

   4 § Yhdistyksen jäseneksi otetaan viisitoista (15) vuotta täyttäneitä uskovaisia, konfirmoituja henkilöitä, jotka ovat omaksuneet näiden sääntöjen toisessa (2) pykälässä ilmaistun tarkoituksen ja hengen sekä ovat lupautuneet noudattamaan näitä sääntöjä. Sama henkilö voi olla jäsenenä vain yhdessä SRK:n jäsenrauhanyhdistyksessä. Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle, jonka johtokunta päättää jäseneksi hyväksymisestä ja merkitsee jäsenluetteloon hänen täydellisen nimensä ja kotipaikkansa. Jäsen suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksunsa. Jäsen, joka on laiminlyönyt maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, menettää puhe- ja äänioikeutensa yhdistyksen kokouksessa.

   5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen toimialueelta pysyvästi pois muuttaneen henkilön voi johtokunta erottaa yhdistyksestä muuttanut henkilö erotetaan yhdistyksestä. Jos jäsen on luopunut yhdistyksen katsantokannasta, taikka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen tahi johtokunnan päätöksiä taikka menettelyllään vaikeuttaa yhdistyksen tai SRK:n toimintaa, taikka muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, on johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Eronnut tai erotettu jäsen menettää yhdistykseen nähden kaikki oikeutensa.

   Hallinto

   6 § Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää sen kokous paitsi niissä asioissa, joissa päätösvalta näiden sääntöjen mukaan on siirretty johtokunnalle.

   7 § Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon yhdistyksen jäsenistä neljäksi vuodeksi kerrallaan valittuina kuuluu kaksitoista jäsentä. Johtokunnan jäsenistä neljännes on vuosittain erovuorossa vuorojärjestyksen mukaisesti, eroaa vuosittain neljännes, ensin arvalla, sitten vuorollaan. uUudelleen valitseminen on sallittua. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Johtokunta voi valita vuosittain toimikuntia, joiden tehtävät johtokunta määrää. Yhdistyksen toimialue voidaan jakaa alueellisiin toimintayksiköihin, joiden johdossa ovat johtokunnan alaisuudessa toimivat aluetoimikunnat. Johtokunta ja toimikunnat ovat päätösvaltaisia, jos enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

   8 § Johtokunnan jäseneksi on valintakelpoinen henkilö, joka ollut vähintään kolmeaviisi älköön valittako henkilöä, joka ei ole ollut vähintään kolmea lähinnä edellistä vuotta yhdistyksen jäsenenä. Jos kysymyksessä on henkilö, joka vähintään mainitun ajan on ollut jonkun muun SRK:n jäsenyhdistyksen jäsen, voidaan hänet valita johtokuntaan, mikäli vaali on yksimielinen.
   Johtokunnan jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa kesken vaalikauttakin samoilla perusteilla ja samalla tavoin menetellen kuin 5 §:n 3 momentissa yhdistyksen jäsenen erottamisesta on sanottu. Erotetun jäsenen tilalle valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Samoin tehdään, jos johtokunnan jäsenen paikka on tullut muutoin avoimeksi.

   Taloudenhoito

   9 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

   10 § Yhdistyksen talousarvio ja kirjanpito on tehtävä järjestettävä niin, siten kuin siitä laissa on säädetty. että kunkin eri toimialan tulot ja menot voidaan erottaa toisistaan.

   11 § Tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa tilintarkastajalle tilintarkastajilleen ennen helmikuun 5. päivää. Tilintarkastajan Tilintarkastajien on ennen helmikuun 10. päivää annettava kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä. Jos tilintarkastajan tilintarkastajien kertomuksessa on muistutuksia tilejä tai hallintoa vastaan, johtokunnan on annettava oma lausuntonsa asiasta tilintarkastajan tilintarkastajien kertomuksen mukana yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

   Kokoukset

   12 § Yhdistyksen kokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

   13 § Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä SRK:n julkaisemassa lehdessä ja kiinnittämällä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen toimitalon ilmoitustaululle sekä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotisivulla internetissä tai julkisella kirjallisella ilmoituksella. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla. Kutsussa on mainittava, jos kokouksessa on tehtävä päätös näiden sääntöjen 21 ja 22 1:n sisältämistä asioista sekä johtokunnan jäsenten taikka tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä tai muista näihin verrattavista asioista. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu.

   14 § Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2. Esitetään johtokunnan laatima kertomus toiminnasta vuosikertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä. 3. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantoajasta. 5. Päätetään johtokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja SRK:n tai muihin kokouksiin valittujen edustajien palkkioista. 6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle tai muusta syystä vapaaksi tulleelle paikalle huomioon ottaen mitä 8 §:n 1 momentissa on sanottu. 7. Valitaan kaksi tilintarkastaja tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja näille varamiehet. 8. Valitaan edustajat SRK:n kokouksiin sekä muihin mahdollisesti pidettäviin kokouksiin.
   9. Esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä päätetään niiden hyväksymisestä. 10. Käsitellään johtokunnan esittämät sekä ne jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty johtokunnalle vähintään neljäntoista päivää ennen kokousta. Johtokunnan tehtävät

   15 § Johtokunnan tehtävänä on huolehtia Johtokunta vastaaa yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta , valvoa valvoo yhdistyksen sen etuja, valmistella valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna panee täytäntöön kokousten päätökset samoin kuin SRK:n päätöksistä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet. Erityisesti johtokunnan tulee 1. valvoa, että yhdistyksen toiminta noudattaa 2. pykälässä mainittuja tarkoitusperiä ja on muutoinkin tarkoituksenmukaisesti järjestetty; 2. asettaa ja valita tarpeelliset pysyväisluonteiset toimikunnat ja määrittää niiden toimintaohjeet ja toimivallan rajat, ottaa ja irtisanoa toimihenkilöt ja työntekijät sekä päättää näiden palkoista ja palkkioista talousarvion puitteissa heidän palvelussuhteen ehdoista ellei johtokunta ole delegoinut tätä tehtävää toimikunnalle tai toimihenkilölle; 3. laatia vuosittain ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 4. laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta; 5. valvoa, että taloudesta pidetään lainmukaista kirjanpitoa; 6. valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan taloudellisuutta; 7. antaa tarvittavat määräykset yhdistyksen omaisuuden vakuuttamisesta tulipalon ja muun vahingon varalta, omaisuuden hoitamisesta sekä yhdistyksen palveluksessa olevien henkilöiden laissa säädetystä vakuuttamisesta ja valvoa näiden tehtävien suorittamista; 8. vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt ja toimiohjeet; 9. kutsstua koolle yhdistyksen kokoukset; 10. käsitellä yhdistyksen jäseneksi ottamista tai jäsenen erottamista koskevat asiat ja pitää jäsenluetteloa sek;ä, 11. päättää johtokunnan kokoon kutsumistavasta alkaneena toimintavuotena; 12. päättää yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä ja panttaamisesta sekä 11.13. vastata yhdistyksen ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä.

   16 § Johtokunta edustaa yhdistystä sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus käyttää johtokunnan puhevaltaa. Laskujen hyväksymistavasta päättää johtokunta.

   17 § Puheenjohtajan tehtävänä on mm. kutsstua koolle johtokunnan kokoukset, toimia niiden puheenjohtajana, avata yhdistyksen kokoukset, valvoa tehtyjen päätösten lainmukaisuutta, täytäntöönpanoa sekä valvoa yhdistyksen taloutta ja toimintaa yleensä. Puheenjohtajan tulee kutsua on kutsuttava johtokunta koolle silloinkin, kun sen jäsenistä vähintään kolmannes sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

   18 § Sihteeri kirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, hoitaa ja säilyttää sekä pitää kunnossa yhdistyksen arkiston, , hoitaa ja säilyttää sekä pitää kunnossa yhdistyksen arkiston, huolehtii ohjeiden mukaisesti kokousasioiden valmistelusta ja määräaikaistehtävien hoidosta sekä hoitaa johtokunnan antamat muut tehtävät. Arkistointivastuu voi olla delegoitu sihteeriltä johtokunnan kutsumalle arkistonhoitajalle.

   19 § Taloudenhoitaja hoitaa ja säilyttää yhdistyksen rahavarat ja arvopaperit, vastaa kirjanpidosta ja maksujen suorittamisesta, seuraa hankintojen taloudellisuutta, huolehtii saatavien kantamisesta perimisestä, valvoo kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttöä sekä huolehtii niiden ja muun vakuuttamisen hoidosta. Taloudenhoitaja niin ikään vastaa siitä, että yhdistyksen edellisen varainhoitovuoden tilit päätetään ennen tammikuun loppua ja jätetään ne johtokunnalle. Johtokunta voi antaa yhdistyksen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitamisen myös ulkopuoliselle tilinpitäjälle. , jonka tulee hoitaa sitä huolellisesti ja luottamuksellisesti yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa.

   20 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
   Yleisiä määräyksiä

   21 § Sääntöjen muuttamisesta muuttamista tai yhdistyksen purkamista purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa ja sitä koskevaa päätöstä on vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.

   22 § Kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämistä koskevaa päätöstä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden myymisestä tai luovuttamista on on päätettävä yhdistyksen kokouksessa ja sitä on vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.

   23 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava SRK:lle, ellei vuoden kuluessa perusteta tätä yhdistystä vastaavaa uutta SRK:n jäsenenä toimivaa rekisteröityä yhdistystä, jolloin varat luovutetaan sille.

   Rekisterinumero 11.844